Bobath koncept

Podijeli
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vježbanje osloncaBobath koncept rehabilitacije nakon oštećenja SŽS-a danas je jedan od najrasprostranjenijih i najšire prihvaćenih koncepata u svijetu prema kojem se provodi fizioterapijski tretman ovih pacijenata.

Bobath koncept na SŽS gleda kao otvoren organ podložan promjenama, a uz hijerarhijsku organizaciju SŽS-a ravnopravno je zastupljena i paralelna organizacija.

Umjesto refleksno-kočećih položaja koriste se normalne motoričke reakcije u cilju orijentirane normalne motoričke aktivnosti. U novijem konceptu radi se na facilitaciji normalnih pokreta i inhibiciji spastičnosti, nenormalnih oblika pokreta i asociranih reakcija.

Vježbanje oslonca

 

Osnovne značajke Bobath koncepta su:

– holistički pristup i timski rad

– edukacijski karakter koncepta

– individualni i cjelodnevni tretman pacijenta

– specifična tehnika tretmana
mladen
Holistički pristup u tehnici tretmana omogućuje djelovanje na cjelokupnu motoriku a ne samo na pojedini mišić ili pojedini lokomotorni segment. Kroz holistički pristup gleda se cjelokupna aktivnost svih lokomotornih segmenata koji čine pokret bilo da su direktni izvršioci pokreta ili da indirektno omogućuju njegovo normalno izvođenje.
Holistički pristup uvijek zahtijeva u tretmanu poticanje pokreta i aktivnosti usmjerenih prema funkcionalnom cilju.

 

U Bobath-konceptu edukaciju se može promatrati na tri razine:

– edukacija pacijenta

– edukacija okoline

– edukacija terapeuta.

 

SjedenjeU Bobath-konceptu ne postoji program vježbi niti univerzalni pregled. Pregled daje terapeutu informaciju o mišićnom tonusu, reakcijama balansa, uspravljanja i automatske posturalne prilagodbe, pokretljivosti, asociranim reakcijama, funkcionalnim aktivnostima i kompenzacijama. Tretman je problemski orijentiran, a ciljevi su samim tim pretpostavljeni rješavanju problema.

BalansU Bobath-konceptu važan je cjelodnevni tretman. Cilj je cjelodnevno poticanje koje se provodi kroz što samostalnije i normalnije aktivnosti u svim situacijama dnevnog života. Cjelodnevni tretman je također podređen rješavanju problema pa o tome ovisi izbor aktivnosti ili položaja. Ovakav tretman u velikoj mjeri uključuje obitelj u izvršavanju ciljeva tretmana kroz psihološku podršku, motiviranost, resocijalizaciju pa samim tim utječe i na kvalitetu života.

 

Specifičnost vještine Bobath-tehnike tretmana proizlazi iz posebnog odnosa terapeuta i pacijenta, između kojih konstantno postoji bio-feedback veza. Terapeut preko svog taktilnog i proprioceptivnog kontakta s pacijentom stalno prima informacije o njegovim motoričkim aktivnostima, istovremeno ih mijenja, prilagođava i stimulira nove normalne aktivnosti. Pacijent je dakle čitavo vrijeme tretmana izložen inhibitornim ili facilitirajućim stimulacijama na koje se mora odgovarajuće prilagoditi i reagirati.

 

 

BOBATH TERAPIJA ZA DJECU

 

Vježbanje hodaTijekom trudnoće, poroda ili neposredno nakon poroda mogu se javiti različite komplikacije koje ugrožavaju razvoj djeteta. Kod neke mogu uzrokovati privremeni ili trajni razvojni poremećaj i nazivaju se neurorizični faktori, a djeca izložena njihovu djelovanju neurorizična djeca.

Aktivno istezanje

Neurorizična djeca mogu imati prolazne ili trajne poremećaje. Prolazni se očituju u dojenačkom razdoblju, u vidu sindroma razdražljivosti ili sindroma distonije (promjenjiv tonus* – napetost mišića, može onemogućiti, tj. promijeniti očekivanu izvedbu motoričkih zadataka). Uz medicinsku intervenciju i pravodobnu habilitaciju, znatan dio njih nestaje nakon 12. mjeseca života. Deset od 100 neurorizične djece imaju poslije znakove “malih nedostataka”, a kod manjeg broja djece dojenački poremećaji ipak prelaze u trajne razvojne poremećaje, koji se mogu očitovati u blažem ili težem obliku.

Vježbe hoda

 

Ako je roditelj ili liječnik zaključi da dijete kasni u razvoju, tj. da odstupa u odnosu na normalan (očekivan) motorički razvoj, ono će biti upućeno na fizikalnu terapiju. U svakom slučaju, treba istaknuti važnost i neusporedivost rane, tj. pravodobne habilitacije kad se s tretmanima (vježbanjem) počinje tijekom prve godine života.